Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi fyzickou osobou podnikateľom – Jakub Hlubina – BinTres so sídlom M. R. Štefánika 901/20, 010 01 Žilina, IČO: 50650742, DIČ: 1080664486, zapísaný na Okresnom úrade Žilina, Číslo živnostenského registra: 580-59263 (ďalej len „poskytovateľ“) a tretími osobami (ďalej len „používateľ“) vznikajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatváraných prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese https://avyber.sk (ďalej len „webová stránka“).
1.2. Zmluva o poskytovaní služieb a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
1.3. Zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ môže obchodné podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť. Zmenu obchodných podmienok môže používateľ odmietnuť a zmluvu o poskytovaní služieb v takom prípade písomne vypovedať vo výpovednej dobe v trvaní jeden mesiac.
1.4. Vyslovením súhlasu používateľa s novou verziou obchodných podmienok strácajú predchádzajúce obchodné podmienky účinnosť a nová verzia obchodných podmienok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

2. UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

2.1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vykoná používateľ vyplnením údajov v registračnom formulári na webovej stránke a odoslaním týchto údajov poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ (ďalej len „objednávka“). Údaje, ktoré uviedol používateľ v objednávke, sa na účely obchodných podmienok považujú za správne. Prihlásenie sa na webovú stránku je možné aj formou konta na Facebooku alebo Google.
2.2. V nadväznosti na doručenie objednávky poskytovateľovi zobrazí poskytovateľ používateľovi možnosť prihlásiť sa na používateľský účet používateľa (ďalej len „akceptácia“). Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená doručením akceptácie používateľovi.
2.3. Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže začať s poskytovaním služieb podľa zmluvy o poskytovaní služieb bezodkladne po jej uzatvorení, aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.
2.4. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je pri dodržaní zásady rovnakého zaobchádzania povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb (môže odmietnuť registráciu používateľa), najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili zmluvu o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok).
2.5. Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb. Náklady vzniknuté používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb (napr. náklady na pripojenie na internet) si hradí používateľ sám, pričom sa nelíšia od základnej sadzby.

3. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Na základe registrácie používateľa vykonanej na webovej stránke môže používateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania webovej stránky. Zo svojho používateľského rozhrania môže používateľ najmä vykonávať správu svojich údajov, vkladať a odstraňovať informácie o svojej osobe, vykonávať ich správu, môže vybrané produkty pridať do obľúbených a následne vo svojom profile obľúbené produkty spravovať (ďalej len „používateľský účet“).
3.2. Používateľský účet používateľa sa sprevádzkuje v nadväznosti na registráciu používateľa na webovej stránke (vyplnenie požadovaných údajov používateľom).
3.3. Pri registrácii na webovej stránke je používateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Osobné údaje uvedené v používateľskom účte je používateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje, ktoré uvedie používateľ v používateľskom účte, považuje poskytovateľ za správne. Každý používateľ môže mať len jeden používateľský účet.
3.4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom, ktorým je e-mailová adresa a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných na prístup k jeho používateľskému účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany používateľa.
3.5. Poskytovateľ môže používateľovi znemožniť používať používateľský účet, najmä v prípade, ak používateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb.

4. PODMIENKY SLUŽBY

4.1. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb je používateľ oprávnený pristupovať k svojmu používateľskému účtu. Zo svojho používateľského rozhrania môže používateľ najmä vykonávať správu svojich údajov, vkladať a odstraňovať informácie o svojej osobe, vykonávať ich správu, môže vybrané produkty pridať do obľúbených a následne vo svojom profile obľúbené produkty spravovať (ďalej len „služba“).
4.2. Službu nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia prekážky na strane používateľa alebo na strane iných osôb. Poskytovateľ tak nemusí službu poskytovať najmä v prípade, keď dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobeným tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.
4.3. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby.
4.4. Všetky odporúčania a informácie zobrazované v rámci služby a na webovej stránke majú nezáväzný charakter, čo berie používateľ na vedomie. V súvislosti s využitím týchto odporúčaní a informácií je používateľ povinný vždy kontaktovať odborného poradcu.

5. VYUŽÍVANIE SLUŽBY

5.1. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nastavenia vykonané používateľom na používateľskom účte.
5.2. Používateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie ani postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu alebo ďalších používateľov internetu.
5.3. Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby sa znemožnila alebo obmedzila prevádzka serveru poskytovateľa, na ktorom sa služba prevádzkuje, ani vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Používateľ nesmie používateľský účet a službu využívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov poskytovateľa v používaní služby alebo inak neprimerane obmedzoval poskytovateľa. Používateľ najmä nesmie server poskytovateľa, na ktorom sa služba prevádzkuje, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.
5.4. Používateľ berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela a ďalšie prvky obsiahnuté na webovej stránke alebo dostupné v rámci služby, môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok (ďalej spoločne len „autorské diela“) chránené autorským právom. Databázy nachádzajúce sa na webovej stránke alebo dostupné v rámci služby sú chránené osobitným právom obstarávateľa databázy. Pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodlo inak písomne, môže k oprávnenému používaniu autorských diel dôjsť výlučne v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Používateľovi sa najmä nepovoľuje používať autorské diela vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) na dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu, ani používať ich vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania alebo oznamovania diela verejnosti (vrátane oznamovania verejnosti prostredníctvom internetu).

6. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Poskytovateľ nevyžaduje uhradenie zálohy ani inej podobnej platby.
6.2. Používateľ berie na vedomie, že počítačové programy tvoriace webovou stránku sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do počítačových programov alebo používať počítačové programy, ktorých vykonávateľom majetkových práv alebo používateľom je poskytovateľ.
6.3. Poskytovateľa vo vzťahu k používateľovi neviažu žiadne kódexy správania.
6.4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie sporov s poskytovateľom Jakub Hlubina – BinTres je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.5. Poskytovateľ je oprávnený podnikať na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
6.6. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zodpovednosťou poskytovateľa za chyby služieb sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Používateľ si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti poskytovateľa za chyby služieb poskytovateľa najmä na adrese jeho sídla alebo elektronickou poštou na kontaktnej adrese.

7. TRVANIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

7.1. Pokiaľ nejde o prípad, keď od zmluvy nemožno odstúpiť, používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez udania dôvodu v lehote štrnásť (14) dní od jej uzatvorenia. Na toto odstúpenie od zmluvy môže používateľ využiť vzorový formulár poskytovaný poskytovateľom. Odstúpenie od zmluvy sa musí poskytovateľovi odoslať najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od zmluvy môže používateľ posielať okrem iného na adresu poskytovateľa alebo na adresu elektronickej pošty poskytovateľa uvedenú v čl. 9.5. Po prijatí odstúpenia od zmluvy pošle poskytovateľ používateľovi potvrdzujúcu správu formou elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty používateľa.
7.2. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda účinnosť uzatvorením. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na neurčitú dobu.
7.3. Používateľ môže účinnosť zmluvy o poskytovaní služieb ukončiť kedykoľvek faktickým úkonom spočívajúcim v odstránení svojho používateľského účtu.
7.4. V prípade, že používateľ poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo aj v iných prípadoch, poskytovateľ môže zmluvu o poskytovaní služieb vypovedať. Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb podľa tohto článku je účinná okamihom jej doručenia používateľovi. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo všeobecne záväzné právne predpisy neurčujú inak, zmluva o poskytovaní služieb zaniká okamihom účinnosti tejto výpovede.

8. DORUČOVANIE – PRÁVNE ÚKONY

8.1. Ak sa nedohodlo inak, všetka korešpondencia týkajúca sa právnych úkonov súvisiacich so zmluvou o poskytovaní služieb sa musí doručiť druhej zmluvnej strane písomne elektronickou poštou. Používateľovi sa doručuje na adresu používateľa – adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.
8.2. Správa je doručená v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom, najmä občianskym zákonníkom . Voľba práva podľa predošlej vety nezbavuje používateľa, ktorý je spotrebiteľom, ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
9.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia, ktorých zmysel sa čo najviac približuje neplatným ustanoveniam. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
9.3. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb na tretiu osobu, s čím používateľ súhlasí.
9.4. Poskytovateľ si archivuje zmluvu o poskytovaní služieb vrátane obchodných podmienok v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
9.5. Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa elektronickej pošty info@avyber.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. marca 2021