Obchodné podmienky

ČLÁNOK I. - ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.avyber.sk/ (ďalej len „stránka“) Jakub Hlubina – BinTres s miestom podnikania M. R. Štefánika 901/20, 010 01 Žilina, IČO 50 650 742, DIČ 1080664486, zapísaný v Ž.R. Okresného úradu Žilina, č. 580-59263 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na stránke zobrazuje tovar, jeho cenu a informácie o ďalších službách, ako aj ich firemné údaje, ktoré uchováva vo svojej databáze. Tovar sa na stránke zobrazuje v zodpovedajúcej kategórii. Štruktúru kategórií určuje prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o tovare za účelom verného predstavenia tovaru a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov. Na stránkach tovaru, pri ktorých sa zobrazuje konkrétna ponuka prevádzkovateľ umiestni odkaz na internetovú stránku predajcu a zabezpečí, aby sa na ňu mohli prekliknúť užívatelia stránok.

2. Prevádzkovateľ službu poskytuje za zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“) uvedených v týchto obchodných podmienkach.

3. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre návštevníkov stránky.

4. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k stránke sú: a) kontaktné telefónne číslo: 0948 095 887 v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 15:00 hod. b) e-mail: info@avyber.sk

5. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na Internetovom obchode.

ČLÁNOK II. - OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov stránky na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, registrácie na internetovej stránke, informácii o akciových ponukách a novinkách.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 122/2013 Z. z. ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, kontaktné telefónne číslo.

4. Návštevník stránky odoslaním vyplneného registračného formulára udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže návštevník stránky odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu.

5. Návštevník stránky môže požiadať o zmenu svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@avyber.sk.

ČLÁNOK III. - PRAVIDLÁ STRÁNKY

1. Prevádzkovateľ stránky zabezpečuje dostupnosť reklamných prvkov, ktoré sú ponúknuté na svojej stránke.

2. Reklamné prvky Prevádzkovateľ zverejňuje v zmysle platnej legislatívy registrácie stránky a zároveň legislatívy Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je zodpovedný za obsah stránky, na ktorých sú umiestnené tovary a iné reklamné prvky.

3. Grafické vyobrazenie a zdrojový kód reklamných prvkov sú chránené autorským právom.

4. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nerozosiela návštevníkom stránky v prípade registrácie žiadne nevyžiadané e-maily (spam), nevyžiadané sms alebo inú nevyžiadanú poštu.

5. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek odvolať súhlas so zverejnením tovarov a iných reklamných prvkov na svojej stránke.

ČLÁNOK IV. - RIEŠENIE SPOROV PROSTREDNÍCTVOM EURÓPSKEJ PLATFORMY RSO

V prípade, že partner nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, partner má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť partnera podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania partnerom, partner má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči partnerovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); partner má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Partner môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNOK V. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky alebo jej jednotlivé časti podľa svojich potrieb bez toho, aby bol povinný predbežne informovať návštevníkov stránky. Tieto zmeny sú účinné ich zverejnením na internete.
2. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 3. mája 2017.